P Ř I H L Á Š E N ÍH L A V N Í _ M E N U


N A P O S L E D Y
A K T I V N Í

Kategorie: Realia

Grimstone - šlechta

Grimstone je království s pevně danými pravidly. Veškerou moc má v rukou pouze král a zakládá si na tom, aby tomu tak bylo i v následujících letech. Celá země je tedy vedena pevnou, krutou a velice nelítostnou rukou Morena, který si ve své blízkosti drží pouze ty, kteří mají, co dočinění s mocí, nebo snad mají jiné výhody, které znamenají udržení královského trůnu v rodu. Ale nebyl jediný kdo si takto své království udržoval, Grimstone jako takový už tímto způsobem funguje od nepaměti.
Jako jedno z hlavních a nepsaných pravidel je dělby moci – žádná neexistuje. Zatím co například v Lumině je hned několik desítek šlechtických rodů a všichni mají jisté nástupnické právo na trůn, pokud královská rodina selže, nebo je zabita, či snad nemá potomky, v Grimstone byste to hledali jen těžko. V celém království existuje pouze osm šlechtických rodů (Vyjmenovány níže), které si mezi sebe dělí vedení zdejší armády a spadají přímo pod vedení krále, nebo občas i pod ruku králova pobočníka Benjamina. Ten má stejně jako král právo nechat popravit důstojníka z daného šlechtického rodu, má-li podezření, že kuje plány proti králi nebo současné vládě. Stejně tak mají ostatní šlechtické rodiny právo nahlásit dezertéra nebo jiného příslušníka rodu, který by projevil nesouhlas ke stávající vládě země.

Tyto šlechtické rodiny se v Grimstone drží zatím nejdéle a jsou považovány za jedny z nejsoudržnějších a nejlépe oddaným královské rodině. Zatím co své předchůdce sesadili z postů zabitím nebo fiktivním udáním, nyní si představitelé jednotlivých rodů užívají králově přízni a jisté imunitě.
Každý rod má na starost jeden oddíl zdejší armády, kdy v čele rodu stojí vždy ten nejschopnější důstojník. Neexistuje při tom aby v čele stála žena.
Jakmile přijde v rodu řada na ženu, otáčejí se šlechtické rodiny na nižší šlechtice, odkud vybírají nápadníka podle síly, bystrosti a hlavně oddanosti či nápaditosti.

Ačkoliv ve šlechtických rodinách panuje mnoho nepsaných pravidel, jsou určitá, která musí dodržovat za každou cenu a jsou nim nabádáni již od útlého věku. Nikdo není mocnější než král a pokud se dcera nebo syn rozhodnou vést odboj vůči králi je vysoká pravděpodobnost, že bude vyvražděna celá rodina jako trest a na jejich místo bude dosazena jedna šťastná rodina z nižší šlechty. Snad i proto celým vedením království vládne paranoia, chtíč a majetnictví. Konkrétně tři nejsilnější vlastnosti, které zde ohýbají světem. Bojíte se o vlastní život, prakticky neustále, chcete dosáhnout moci a privilegií a když toho dosáhnete? Uděláte vše proto, aby to zůstalo vaše.
Konkrétně je to ráj pro skyggeny, ovšem ne každý je tak šikovný jak by se mohlo na první pohled zdát. Zatím co paranoia si ovládla rovnou toho nejvýše postaveného a v podstatě si zajistila přístup kamkoliv a kdykoliv, majetnickost je spíše líná část této trojice a užívá si zábavy mimo politiku. A pokud možno to tak zůstane ještě nějakou dobu. Co se chtíče týče, ten se pohybuje hlavně v oblasti šlechtických rodů a ostatním se častěji vyhýbá než, že by s nimi trávil čas. Navzájem se tito tři skyggeni sice znají, ale ke spolupráci mají daleko. (Paranoia - Benjamine, nejvíce rozšířená špatná vlastnost. Chtíč - nikdo, druhá nejrozšířenější špatná vlastnost, Majetnickost - Azural, třetí nejrozšířenější špatná vlastnost)

Nižší šlechta - Ačkoliv v Grimstone je oficiálně pouze osm šlechtických rodů, existují zde níže postavené rody, které nemají vlastní erb a v případě zaujetí postu některého ze šlechticů je jim erb předán, pouze změní rytinu. Tyto rody nejsou nijak zvlášť jmenovány a nemají žádná specifická pravidla, či privilegia. Mají výhradní právo obchodu, většinou jsou to vlastníci kováren nebo dolů, či menších stavebních "firem". Obchodníci s otroky, tkalci, Krejčíři. Zkrátka ti, co si mohou dovolit zaměstnat někoho pod sebou. Potomci z těchto rodů mají titul nižšího šlechtice, mohou se provdat/přiženit se do lepší rodiny, jsou-li touto rodinou přijati, nebo se vyznamenají v boji.
V těchto rodech nezáleží jestli vede rod žena - pokud je vdova.


"KRÁLOVSKÁ GARDA"
V čele:
Padrig d'Avenne
Motto:
Vita enim rex.
(Životem pro krále.)"MAGICIANS"
V čele:
Gweir Crowder
Motto:
Potestas eius, potestas valet magicae.
(Moc se rovná síle její magie.)"SOLDIERS"
V čele:
Derfel Cadigan
Motto:
Regnum et gloriam tuam
(Za království, pro svou čest.)"LUKOSTŘELCI"
V čele:
Adeodat Mordiern
Motto:
Quisque sagitta habet scopum.
(Každý šíp má svůj cíl.)"OBRANA"
V čele:
Tunio Gwennou
Motto:
Scuto se habet finis ad id membrum.
(Každý štít má nokonec končetiny.)"STOPAŘI"
V čele:
Eozen Tardivel
Motto:
Qui relictus fuerit vincit.
(Kdo přežije, vyhraje.)"ASSASINS"
V čele:
Gilduen Helias
Motto:
Omni vita valet pecunia.
(Každý život má cenu peněz.)"SKYGGENS"
V čele:
Maldwyn Gotch
Motto:
Superbus tenebris.
(Hrdá temnota.)